Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich

Screenreach Interactive Ltd („Spółka”) wdrożyła procedury otrzymywania pisemnego powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Jeśli uważasz w dobrej wierze, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, możesz przesłać powiadomienie. Aby było skuteczne, zawiadomienie musi być pisemną zawiadomieniem przekazanym Agentowi ds. Praw Autorskich Spółki i musi zawierać:

Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
opis określający lokalizację materiału, który według Ciebie narusza prawa;
Twój numer telefonu i adres e-mail;
Twoje oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz
Oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
Aby przesłać powiadomienie, wypełnij i prześlij ten formularz:
Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich – formularz

Z pełnomocnikiem Spółki ds. praw autorskich ds. zawiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich można się skontaktować w następujący sposób:

E-mailem na adres: copyright@screach.com
Pocztą na adres: Screenreach Interactive, Studio 25-26, The Kiln, Hoults Yard, Walker Road, Newcastle upon Tyne, NE6 2HL
Do wiadomości: Agent ds. praw autorskich
Po otrzymaniu zawiadomienia zawierającego wymagane informacje, Spółka może:


Usunąć lub zablokować dostęp do materiałów, które rzekomo naruszają prawa;
Przekaż pisemne powiadomienie twórcy aplikacji kanału i/lub dostawcy usług, który dostarcza treści przypuszczalnie naruszające prawa, wraz z informacjami kontaktowymi; oraz
Podejmij uzasadnione kroki, aby niezwłocznie powiadomić dewelopera aplikacji kanału i/lub dostawcę usług, że Firma usunęła lub zablokowała dostęp do materiałów, które rzekomo naruszają prawa, oraz że twórca aplikacji kanału i/lub dostawca usług może odpowiedzieć roszczeniem wzajemnym.
Zamykanie konta programisty aplikacji kanału i/lub dostawcy usług w przypadku ponownego naruszenia, jeśli nie zostanie złożone żadne roszczenie wzajemne i/lub jeśli zostanie złożony pozew.


Roszczenie wzajemne

Jeśli uważasz, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niesłusznie przesłane przeciwko tobie, możesz przesłać roszczenie wzajemne. Aby było skuteczne, roszczenie wzajemne musi być pisemną komunikacją przekazaną agentowi ds. praw autorskich Spółki i musi zawierać:

Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;

Identyfikacja usuniętego materiału lub do którego dostęp został zablokowany;
Oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że masz w dobrej wierze przekonanie, że usunięcie lub wyłączenie materiału było błędem lub że materiał został błędnie zidentyfikowany;
Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także oświadczenie, że wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich i że przyjmiesz doręczenia procesowe od Powoda.
Aby przesłać roszczenie wzajemne, wypełnij i prześlij formularz pod następującym linkiem:
Roszczenie wzajemne dotyczące formularza domniemanego naruszenia praw autorskich

Po otrzymaniu Powiadomienia wzajemnego zawierającego wymagane informacje, Spółka może:

Niezwłocznie przekaż Powodowi kopię Roszczenia wzajemnego;
Poinformuj Powoda, że nie usunie materiałów ani nie przestanie umożliwiać dostępu do nich, chyba że w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych Powód przekaże Agentowi Spółki ds. Praw Autorskich zawiadomienie, że Powód złożył pozew o wydanie orzeczenia sądowego w celu wstrzymania wniosku o kanał deweloper i/lub usługodawca przed angażowaniem się w działania naruszające prawa.